درب اتوماتیک کشویی -ریلی
 درب اتوماتیک را درب اتوماتیک کشویی نیز می نامند، امنیت بالابی نسبت به درب های کره کره ای دارد اما فضای بیشتری ر اشغال می کند. امکان آنکه درب ریلی یا درب کشویی معمولی به اتوماتیک (هوشمند) تغییر دهید به راحتی و با هزنیه کم امکان چذیر بوده و نیازی به تعویض درب نیست. باتوجه به ایکنه ورودی هایی که به این نو درب در آن نصب در آ« نصب می شود معمولا کمتر  باز و بسته میشود ،لذا عمر مفید قطعات آن خصوصا موتور آ« طولانی است . درب های ریلی عموما به دو نوع طبقه بندی میشوند:
- درب های پارکینگی  
- درب های شیشه ای .
به طور مثال یکی از درب های اتوماتیک ریلی است. این نوع درب ها تا وزن 600 کیلو و توان مصرفی 44 ولت و مکان قرارگیری 6 متر را دارند. البته باید مد نظر داشت که تنو درب های اتوماتیک و البته از نوع پارکینگی ریلی بسیار زیاد است و هر کدام از این درب ها با توجه به موقعیت قرار گیری از لحاظ نوع، اندارزه، توان مصرفی متفاوت هستند.
مقایسه درب های اتوماتیک پارکینگی تلسکوپی با کشویی- ریلی :
 درب های اتوماتیک تلسکوپی پارکنگی روشی مشابه درب های ریلی پارکنیگی دارد و همانند آنها کار می کند. با این تفاوت که درب های ریلی شامل یک لت هستند که جهت باز و بته شده ب روی ریل می لغزند، اما درب های تلسکوپی به جای یک لت از چندین لت لغزنده بر روی ریل ها ساخته شده اند . بنابراین نیازمند فضای وجود دارد و صفه جویی در فضای موجود اهمیت زیادی دارد.
همچنین درب های پارکینگی تلسکوپی در مواقعی که فضای کافی در مکان مورد نظر برای نصب درب های اسلایدی کانتیلور استاندارد وجود ندارد،انتخابمناسبی می باشد . در های تلسکوپی به دو صورت می باشد.
- لت های تلسکوپی گه به یک سمت دیوار حرکت می کنند پ - لت های تلسکوپی که به دو سمت دیوار حرکت می کنند.