امروزه با استفاده از درب های اتوماتیک وزنه ای میتواند ورودی منازل یا مغاره ها و سایر جاهای دیگر را ساختار قشنگی دربیارید و یا می توانید بازسازی کنید .

درب اتوماتیک وزنه ای rghhgghg 722x368

درب اتوماتیک وزنه ای شیشه ای

وصل دو مرکز Swing به یکدیگر جهت درب دو لنگه :
 قبل از هر اتصالی مرکز Master را با توجه به بخش دیپ سوئیچ ها مشخص می شود. چرا که بعد از سیم بندی امکان این که مرکزMaster یا Slave را تعیین کنید، وجود ندارد. در هر دو مرکز باید وسایل ایمنی safe Close و وسایل استارت دهنده به Sart 1 و Sartt 2 باید به مرکز Master وصل شوند . وسایل ایمنی بازشدن Safe Openهم  باید به طور جداگانه به هر مرکز وصل و توسط همان مرکز کنترل شود .ترمینال های مربوط به کلید سلکتور دو مرکز باید مثل یکدیگر و به یک کلید سلکتور وصل شوند. هر پارامتری که در کلید سلکتور عوض شود روی هر دو مرکز تاثیر می گذارد .
 لنگه های درب دو لنگه باید به طور غیر هم زمان کار کنند ، اگر تیر عمودی وسط دو لنگه مشترک باشد و لنگه هل روی هم بیافتند ، دیپ سوئیچ ها را برای تنظیم ببندید . مقادیر کارخانه ای زمان تاخیر بین دو لنگه 3 ثانیه  جها باز کردن و 5 ثانیه جهت بستن می باشد که با نرم افزار قابل تغییر از 1 تا 9 ثانیه است .درب ها فقط وقتی شروع به بستن می کنند که هر دو به طور کامل باز شده باشند. یعنی اگر دربی به طور کامل بسته شدن انجام می گردد. بازگشت حرکت در اثر دیدن سنسور ها و ضد تصادف به طور هم زمان اتفاق می افتند. قفل الکترکی هم می تواند به یک یا هر دو مرکز وصل و با دیپ سوئیچ 7 کنترل شود .